Deklaracja dostępności

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARGARDZIE:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W STARGARDZIE

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W STARGARDZIE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Data publikacji strony internetowej: 25.11.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 r.

Strona internetowa Zespołu Szkół w Stargardzie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 9 w Stargardzie oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Stargardzie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji: 23.09.2020 r.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Izabela Szatkowska – Sekretarz Szkoły

e-mail: sekretariat@zsstargard.pl
Telefon: 91/577-67-65

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o jaką informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu powyższej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony boiska szkoły, prowadzą do niego schody, brak jest  podjazdów dla niepełnosprawnych.
  2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.
  3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.
  5. Na każdym poziomie w budynku (piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro) znajduje się korytarz.
  6. Budynek nie posiada wind.
  7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Ważne

Konsultacje rodziców z nauczycielami w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się według harmonogramu dostępności nauczycieli.
-> zobacz terminy spotkań

Kontakt
ul. Popiela 2, 73-110 Stargard
(+48) 91 577 67 65
sekretariat@zsstargard.pl

Inspektor danych osobowych
Damian Szmit
e-mail: iod@zsstargard.pl
tel. kom.: +48 503 677 713

BIP
https://zsstargard.pl/wp-content/uploads/2019/11/bip_logo_2.png
Skip to content